انتشارات عمیدی - _کتاب_انجماد_مواد_غذایی_و_محاسبات_خروج_از_انجماد_
انتشارات عمیدی
نظرسنجی
نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 0

کتاب انجماد مواد غذایی و محاسبات خروج از انجماد

کتاب انجماد مواد غذایی و محاسبات خروج از انجماد

در مورخه : سه شنبه، 7 مهر ماه، 1394 موضوع : کتاب ها بیشتر